Search icon

Compassion in World Farming (officiële naam: Stichting Compassion in World Farming Nederland) is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind je de gegevens die daarvoor van belang zijn.

Veel over ons werk lees je in het meest recente jaarverslag (2016-2017) en in eerdere jaarverslagen en nieuwsbrieven.

Onze gegevens

Postadres: Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen
Bezoekadres: Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
Telefoon: 024- 3555552
Website: www.ciwf.nl
E-mail: info@ciwf.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 10044931
Bankrekening: NL85TRIO0197879381
Fiscaal nummer: 8078.24.264.L01

Bestuur

Statutair bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat op uit: dhr. P. Lymbery (voorzitter), dhr. N. Soleil (penningmeester). mw. K. Flanagan en mw. T. Jones. (De post van secretaris is vacant). Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerk geen vergoeding. Een rooster van aftreden is van toepassing.

Beloningsbeleid medewerkers

Er is geen CAO van toepassing. De salarissen liggen beneden het niveau van salarissen voor vergelijkbare functies volgens de CAO Welzijn.

Financiën

Het financiële jaar van de Stichting loopt van 1 april tot en met 31 maart. Beleidsplan, jaarverslag en financieel verslag worden opgesteld overeenkomstig het financiële jaar. Het financiële verslag is opgenomen in ons jaarverslag.

Statutaire doelstelling

Artikel 2 van de statuten bepaalt: "De stichting heeft ten doel:

  • Verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van wreedheid ten opzichte van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van genetische manipulatie bij dieren
  • Het bevorderen van een duurzame, diervriendelijke en milieuvriendelijke veehouderij
  • Het bevorderen van aankoop en consumptie van duurzaam, diervriendelijk en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, dat niet afkomstig is uit de bio-industrie."

Samenvatting actueel beleidsplan

Het integrale beleidsplan van Compassion in World Farming is te vinden op onze internationale site www.ciwf.org. Hier volgen enkele hoofdpunten voor het beleidsplan van CIWF Nederland voor de periode april 2016 t/m maart 2017. 

Ons beleidsplan gaat uit van drie 'changegoals':
1. Erkenning dat het beëindigen van de intensieve veehouderij essentieel is om wereldwijd te komen tot een humaan en duurzaam voedsel- en landbouwbeleid.
2. Aanpassing van Europese wet- en regelgeving om betere normen voor dierenwelzijn te bereiken, door middel van belangenbehartiging en campagnes.
3. Stimuleren betere dierenwelzijnsnormen in de mondiale voedselvoorziening door middel van engagement met de food business.

CIWF Nederland richt zich vooral op het eerste en tweede doel.

Activiteiten 2016-2017

Dit zijn onze speerpunten voor de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017:

  • De campagne 'Stop de kooien' streeft naar een EU-breed verbod van alle kooien in de veehouderij. Dit jaar richten we de aandacht daarbij vooral op de konijnenhouderij. 
  • De campagne 'Farmageddon' vraagt brede aandacht voor de schadelijke effecten van de vee-industrie voor mensen, de aarde en natuurlijk: de dieren.

Daarnaast zetten we ons in voor:

  • Europese verplichte etikettering van productiemethode voor vlees en zuivel.
  • Sterke vermindering van het gebruik van antibiotica in de veehouderij.
  • Een einde aan veetransporten die langer dan 8 uur duren.

 

Lees meer