Search icon

Compassion in World Farming (officiële naam: Stichting Compassion in World Farming Nederland) is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind je de gegevens die daarvoor van belang zijn.

Veel over ons werk lees je in het meest recente jaarverslag (2018-2019) en in eerdere jaarverslagen en nieuwsbrieven.

Onze gegevens

Postadres: Postbus 1305, 6501 BH Nijmegen
Bezoekadres: Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
Telefoon: 024- 3555552
Website: www.ciwf.nl
E-mail: info@ciwf.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 10044931
Bankrekening: NL85TRIO0197879381
Fiscaal nummer: 8078.24.264.L01

Bestuur

Statutair bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit: dhr. P. Lymbery (voorzitter), dhr. R. Brooks, mw. K. Flanagan en mw. T. Jones. Er is momenteel 1 vacature. Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerk geen vergoeding. Een rooster van aftreden is van toepassing.

Beloningsbeleid medewerkers

Er is geen CAO van toepassing. Wel is er voor de medewerkers een pensioenregeling afgesloten bij Zwitserleven en bieden we onze medewerkers in het geval van ziekte 100% doorbetaling van salaris gedurende het eerste jaar.

Het bruto salaris van de directeur bedroeg gedurende het financieel jaar € 4215,40 per maand voor 36 uur per week, exclusief werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling en exclusief 8% vakantietoeslag. Buiten de wettelijk verplichte vakantietoeslag van 8% zijn geen andere toeslagen, zoals een dertiende maand, van toepassing.  

Financiën

Het financiële jaar van de Stichting loopt van 1 april tot en met 31 maart. Beleidsplan, jaarverslag en financieel verslag worden opgesteld overeenkomstig het financiële jaar. Het financiële verslag is opgenomen in ons jaarverslag.

Voor onze inkomsten zijn we grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze donateurs en van een financiële bijdrage van Compassion in World Farming International. Hierover lees je meer in ons beleidsplan.

Statutaire doelstelling

Artikel 2 van de statuten bepaalt: "De stichting heeft ten doel:

  • Verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van wreedheid ten opzichte van landbouwhuisdieren
  • Het tegengaan en voorkomen van genetische manipulatie bij dieren
  • Het bevorderen van een duurzame, diervriendelijke en milieuvriendelijke veehouderij
  • Het bevorderen van aankoop en consumptie van duurzaam, diervriendelijk en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, dat niet afkomstig is uit de bio-industrie."

Samenvatting activiteiten 2018-2019

Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten in deze periode vind je in het jaarverslag.

In de periode 1 april 2018 - 31 maart 2019 staken we onder meer veel energie in het Europees Burgerinitiatief Stop de Kooien – End the Cage Age, dat in september 2018 van start ging.

We organiseerden een actiedag tegen verre veetransporten en overhandigden 18.000 handtekeningen tegen de export van levende dieren vanuit de EU aan minister Schouten.

We startten een campagne om het welzijn van vissen te verbeteren.

We organiseerden een parallelsessie op de jubileumconferentie van de landbouwuniversiteit Wageningen over ons voorstel voor een wereldwijd akkoord voor een ander voedselsysteem.

Samenvatting actueel beleidsplan

Het beleidsplan van onze internationale moederorganisatie is te vinden op onze internationale site www.ciwf.org. In dit plan gaan we uit van 3 'change goals’:

1. Erkenning dat het beëindigen van de intensieve veehouderij essentieel is om wereldwijd te komen tot een humaan en duurzaam voedsel- en landbouwbeleid.
2. Aanpassing van Europese wet- en regelgeving om betere normen voor dierenwelzijn te bereiken, door middel van belangenbehartiging en campagnes.
3. Stimuleren betere dierenwelzijnsnormen in de mondiale voedselvoorziening door middel van engagement met de food business.

CIWF Nederland richt zich vooral op het eerste en tweede doel. Het Nederlandse beleidsplan staat hier.

Speerpunten 2019-2020

  • Tot en met 11 september verzamelen we steunbetuigingen voor het door ons gestarte Europees Burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’. Na 11 september dienen we de handtekeningen in voor verificatie en starten we lobby en campagne activiteiten om a) steun te verwerven van de Nederlandse politiek voor een Europees verbod van kooien in de veehouderij, en b) steun te verkrijgen voor een Nederlands verbod van kooien in de veehouderij.
  • We voeren actie voor het beëindigen van verre veetransporten, met name naar landen buiten de Europese Unie.
  • We starten een campagne voor beter welzijn van vissen. Dat doen we door consumenten te informeren over het slechte welzijn van vissen in intensieve kwekerijen en gedurende de vangst en slacht. Bij de Nederlandse en Europese politiek dringen we aan op het verplichten van verdoofde slacht.
  • In voorkomend gevallen tekenen we protest aan tegen de komst van nieuwe en zeer grote megastallen.
  • We streven naar een verandering van het wereldwijde voedselsysteem, met een diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij: voor dieren, mensen en de aarde. We promoten daarom een wereldwijd akkoord (naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs) om dit doel te bereiken.

Lees meer